Onze diensten

Preventie

Uitval van personeel is niet altijd te voorkomen. Tóch komen bepaalde verzuimgevallen niet als verrassing. ‘Het zat er al aan te komen’. Hoe jammer is dat? Er kan maar één conclusie zijn: in dergelijke situaties moet (meer) worden gestuurd op preventie. Met onze aanpak is dat mogelijk. We helpen om scherp zicht te krijgen op verzuimrisico’s en proactief te handelen op basis van signalen.

Inzetbaarheidsspreekuur

Indien er bij een medewerker iets speelt met  impact op het werk (nu of in de toekomst) dan is het zeer waardevol als dit op de juiste manier met een deskundige wordt besproken.

Ons preventief inzetbaarheidsspreekuur biedt medewerkers laagdrempelig en vertrouwelijk de mogelijkheid  dilemma’s rond inzetbaarheid te bespreken. Of het nu gaat om fysieke of mentale knelpunten, issues rond werkomstandigheden, werk-privé balans, motivatie & betrokkenheid, kennis & vaardigheden of loopbaanontwikkeling. Samen met de medewerker brengt de inzetbaarheidsexpert in kaart welke stappen de medewerker zelf kan zetten en welke ondersteuning gewenst is. Lijntjes naar leidinggevenden en HR zijn kort.

We stimuleren actieve signalering en doorverwijzing door leidinggevenden naar dit spreekuur. Dat vraagt om een goede dialoog tussen leidinggevenden en medewerkers. Een dialoog die we ook op gang kunnen brengen via onze werkvloeraanpak voor leidinggevenden. 

Een inzetbaarheidsgesprek biedt mogelijkheden om proactief actie te ondernemen en daarmee uitval van medewerkers te voorkomen.

Preventief Medisch Onderzoek

Volgens de Arbowet hebben werknemers recht op een Periodiek Medisch Onderzoek (PMO). Wij helpen organisaties om PMO’s optimaal in te zetten. Niet als ‘noodzakelijke verplichting’ maar als kans om medewerkers meer bewust te maken van de eigen gezondheid en de directe relatie met het werk te leggen. Het PMO als pijler van preventief inzetbaarheidsbeleid!       

Wij organiseren -in samenwerking met partners uit ons netwerk- de vormgeving en uitvoering van een PMO dat past bij gesignaleerde risico’s en de ambitie van jouw organisatie. Op basis van vragenlijsten, fysieke tests en eventuele adviesgesprekken brengen we gezondheidsrisico’s in kaart.

Door medewerkers concreet inzicht te geven in de eigen vitaliteit en verbeterkansen, raken zij meer bewust van het belang van gezondheid, de relatie tussen werk- en privé en mogelijkheden om hierop zelf positieve invloed uit te oefenen.

Op organisatieniveau bieden PMO uitkomsten strategische waardevolle input voor het ontwikkelen van inzetbaarheidsbeleid en het vormgeven van een vitaliteitsprogramma.

 

Vertrouwenspersoon

Dat medewerkers zich veilig voelen op het werk is geen soft gebeuren. Het is een effectieve manier om prestaties te verbeteren. Er kunnen zich altijd situaties voordoen die maken dat medewerkers zich sociaal minder veilig voelen. In een dergelijke situatie in het belangrijk dat zij -naast de leidinggevende- óók kunnen terugvallen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon.

Onze (gecertificeerde) vertrouwenspersoon helpt bij het creëren van een sociaal veilige werkcultuur. We bieden een objectief en onafhankelijk luisterend oor voor medewerkers die daaraan behoefte hebben. We helpen haar/hem bij het zetten van vervolgstappen. 

Op organisatieniveau kunnen wij onder meer klachtenprocedures opstellen, maar liever werken we proactief. Met onze aanpak op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting (PSA) brengen wij arbeidsrisico’s in kaart en hieraan gekoppelde preventieve acties. Denk hierbij aan interventies rondom ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Idealiter is dit een doorlopend proces, gericht op het voorkomen van ongewenste voorvallen.       

Makkelijke toegang tot een objectieve vertrouwenspersoon draagt bij aan een veilige en gezonde werkomgeving.  Het idee dat je bij iemand terecht kunt als de situatie daarom vraagt. Dit voorkomt dat situaties escaleren, medewerkers uitvallen en/of de situatie ongewenst verlaten. Een sociaal veilige werkomgeving draagt bij aan prestaties van medewerkers én teams.      

Fysieke en mentale interventies

Medewerkers kunnen om uiteenlopende redenen niet lekker in hun vel zitten. Soms is dat heel tijdelijk, dan weer meer structureel. Soms is de oorzaak duidelijk, in andere situaties complex(er) van aard. Omdat dergelijke medewerkers tot de groep collega’s behoren met uitvalrisico, is een planmatig aanpak geboden.  Door tijdig de juiste maatregelen te treffen kan uitval (geheel of gedeeltelijk) vaak worden voorkomen.        

Indien verzuimsignalen bekend en besproken zijn met onze inzetbaarheidsadviseur kunnen wij snel acteren. Denk aan de inzet van een (bedrijfs)fysiotherapeut, maatschappelijk werker, psycholoog of leefstijlcoach. We werken hierin samen met een netwerk van specialisten (providerboog) en kunnen inspelen op alle typen verzuimsignalen.

Een planmatige aanpak verzekert dat knelpunten niet alleen worden besproken, maar ook aangepakt. We formuleren -samen met de medewerker- een verbeterdoel en monitoren of het resultaat wordt behaald. Sturing op gewenste uitkomsten is mogelijk.